Talentvolle vrijwilliger met dementie

Nieuwsoverzicht

In januari en februari starten weer nieuwe reeksen internetcolleges over DemenTalent

Naast de fysieke trainingen van 4 middagen of avonden verzorgt DAZ ook internetcolleges over DemenTalent. De fysieke colleges geven wij meestal aan alle betrokkenen bij één specifiek project. Aan de internetcolleges nemen mensen verspreid uit het hele land deel, vaak met enkele personen vanuit één plaats. Gedurende 5 weken achter elkaar is er per week één interactief internetcollege. De opbouw is als volgt:

1.Wat is DemenTalent?

2.Hoe ontdek je talenten bij mensen met dementie?

3.Voor wie is DemenTalent wel/niet geschikt?

4.Welke vrijwilligersbanen zijn geschikt voor mensen met dementie?

5.De rol van mensen met dementie zelf binnen DemenTalent-projecten.

Meer info een aanmelden: https://www.anderszorgen.nl/workshops/workshop.php?id=185 

DemenTalent in Strategienota Ministerie

In de Nationale Dementiestrategie 2021-2030, zoals de door het ministerie van VWS is opgesteld en door de Tweede Kamer is bekrachtigd, heeft DemenTalent een prominente plek gekregen. De overheid streeft er naar dat er een landelijk dekkend netwerk van DemenTalent-projecten komt. Uiteraard is DAZ met het ministerie in overleg hoe dit bereikt kan worden. 

Internetcolleges over DemenTalent

Bij de start van ieder DemenTalent-project verzorgt DAZ (= het landelijke kenniscentrum DemenTalent) een training van 4 middagen of avonden in verband met de benodigde cultuurverandering. Ook wordt in deze training kennis over DemenTalent uitgewisseld. Door Corona wordt het geven van trainingen lastiger. Daarom is DAZ ook begonnen met internetcolleges over DemenTalent. 

Dit betreft een reeks van 5 opeenvolgende wekelijkse colleges van één uur lengte. De 5 colleges gaan over:

  1. Wat is DemenTalent?
  2. Hoe ontdek je talenten bij mensne met dementie?
  3. Voor wie is DemenTalent wel/niet geschikt?
  4. Welke vrijwilligersbanen zijn geschikt voor mensen met dementie?
  5. De rol van mensen met dementgie zelf binnen DemenTalent-projecten.

Ga voor data, tijden en opgeven naar: https://www.anderszorgen.nl/workshops/internetcolleges.php 

Wethouder op bezoek bij DemenTalent Rotterdam Alexander

De gemeente Rotterdam ziet DemenTalent als een belangrijk onderdeel binnen de actielijn dementie in het Uitvoeringsprogramma Ouder en Wijzer. Want in Rotterdam zijn er naar schatting 8800 mensen met dementie en dit aantal neemt snel toe. Wethouder Sven de Langen kreeg dinsdag 15 september een kijkje in het werk van DemenTalent in Prins Alexander. DemenTalent kijkt naar wat de deelnemers kunnen en koppelt dat talent aan organisaties en projecten die dat kunnen gebruiken. En mensen met niet aangeboren hersenletsel en beginnende dementie knappen daar ook eens heel erg van op. Hij ging met Lenie Maccow, deelneemster van het tuinteam in gesprek, “uw glimlach zegt mij genoeg”, zei de wethouder.

Omdat de wijk Het Lage Land een nieuwe bestrating en beplanting krijgt heeft het project van de gemeente een boom op het Samuel Esmeijerplein toegewezen gekregen. Deze zal symbool staan voor een dementie vriendelijke wijk en het project. De boom werd symbolisch door de projectleiders Joost Kuijpers en Lenie Maccow aan de wethouder overhandigt. De houten boom hing vol met de vergeet-mij-nietjes, het symbool van Alheimer Nederland. Iedereen kon er één meenemen.

Ook ondertekende hij het certificaat van Debby Oosterwolde, vrijwilligster in het Huis van de Wijk. Zij had deelgenomen aan de door DAZ verzorgde training DemenTalent. Inmiddels zijn ruim 35 professionals en vrijwilligers uit Prins Alexander getraind en ambassadeur voor de wijk geworden. Zo bouwen met elkaar aan een dementievriendelijke wijk.

DemenTalent is samenwerkingsproject van o.a. Aafje, Buurtwerk, Alzheimer Nederland, DAZ en de Hogeschool Rotterdam. 

Restaurant misverstand heeft vele elementen van DemenTalent in zich

Op dit moment is op Tv de serie 'Restaurant Misverstrand' bezig. Gedurende 5 uitzendingen wordt in beeld gebracht, dat 9 mensen met dementie tijdelijk een restaurant draaiend houden. In de Tv-serie is goed te zien hoe belangrijk het is dat mensen met dementie zich weer nuttig voelen, wat verbondenheid en teambuilding voor grote invloed hebben. Prachtig.

Tegelijkertijd zijn er ook verschillen tussen het Tv-programma en DemenTalent waar te nemen. Bij Restaurant Misverstand gaat het om een tijdelijk restaurant, dat inmiddels haar deuren alweer gesloten heeft. In DemenTalent-projecten blijven mensen met dementie vaak heel lang actief, vaak zelfs vele jaren. Hierdoor komen elementen als verbondenheid en nuttigheid nog beter tot zijn recht.

Een tweede verschil betreft de inzet van het lerend vermogen van mensen met dementie. In het Tv-programma 'Restaurant Misverstand' is te zien dat mensen met dementie erin slagen om nieuwe dingen te leren. Dit ondanks het feit dat er maar in beperkte mate gebruik wordt gemaakt van de bewezen werkzame leervormen van mensen met dementie: foutloos leren, emotieleren, associatieleren en operant leren. Dit verschil komt met name doior het tijdelijke karakter en de relatief korte termijn waarin dit programma werd opgenomen. In de praktijk van DemenTalent wordt systematischer ingespeeld op het lerend vermogen van mensen met dementie, waardoor we ook in DemenTalent-projecten vaak zien dat deelnemers dingen doen dioe zij nooit eerder gedaan hebben. Met succes en veel beleving!

Wilt u in uw wijk/gemeente aan de slag met een koffiecorner, restaurant of andersoortig 'bedrijf' dat in belangrijke mate gerund door mensen met dementie, dan zien wij vanuit DemenTalent vele mogelijkheden. Neem gerust met ons contact op om die te verkennen: info@anderszorgen.nl

Twee founding fathers DemenTalent overleden

Afgelopen periode zijn kort achter elkaar twee mannen overleden die een cruciale rol hebben gespeeld in de realisatie en verspreiding van DemenTalent. Het gaat om Leen Sneeuw en Joop Papare. Bij beiden is al lang geleden de diagnose dementie gesteld. Voor beiden was het zoeken naar een goede nuttige invulling van de dag. In deze zoektocht onstonden de ideeen voor DemenTalent bij Radio Kootwijk. De naam DemenTalent is door Leen bedacht. Samen met Daphne Mensink, die beroepsmatig dit eerste DemenTalent-project heeft opgezet, hebben deze beide mannen veel energie gestoken in DemenTalent opzetten. Leen was zelfs de projectleider! Als ervaringsdeskundigen hebben zij in de precieze opzet van DemenTalant regelmatig suggesties aangedragen wat wel en niet te doen bij de precieze invulling van DemenTalent.

Toen DemenTalent eenmaal draaide in Apeldoorn, hebben zij beiden bij de start van DemenTalent-projecten elders in het land bijdragen geleverd door te spreken op startbijeenkomsten e.d. Op de foto geven zij voorlichting op de startbijeenkomst van DemenTalant Oss. Ook op congressen spraken zij regelmatig. Ook bij de realisatie van buitenlandse DemenTalent-projecten waren zij beiden actief betrokken. Beiden zaten ook in het organisatie-comité van het eerste Dementie-event (= symposium voor 250 mensen die zelf dementie hebben), dat in september 2018 in het gebouw van Radio Kootwijk plaats vond. Zij schreven beiden een brief met hun persoonlijke ervaringen voor het boek 'Ik heb dementie'. Leen en Joop waren boegbeelden van DemenTalent. Twee prachtige, hulpvaardige en eigenzinnige mannen, voor wie hun actieve rol in de ontwikkeling van DemenTalant veel betekent heeft. Zij waren boegbeelden voor het emancipatieproces van de medemens met dementie, door hun openheid, betrokkenheid, praktische inslag, maar bovenal vasthoudendheid hoe de omgang met dementie ook kan. 

Heruitgave relevante boeken voor DemenTalent

In diverse boeken over dementie wordt aandacht gegeven aan DemenTalent. Twee van deze beoken waren niet verkrijgbaar, maar zijn nu bij een andere uitgever (BSL) opnieuw uitgebracht.

Het boek Handig bij dementie gaat over het steeds verder toenemende gevoelsleven. Dat verklaard bijvoorbeeld waarom mensen met dementie - meer nog dan mensen zonder dementie - belang hechten aan nuttig bezig zijn. In het boek is dan ook veel aandacht voor DemenTalent. DAZ-directeur Ruud Dirkse, betrokken bij vele DemenTalent-projecten is coordinerend schrijver. Meer info of bestellen, klik hier

Het boek (Op)nieuwgeleerd, oud gedaan gaat over de manieren waarop mensen met dementie dingen aan- of afgeleerd kunnen worden. Dit lerende vermogen is er altijd, zelfs bij mensen met meer gevorderde dementie. Rond DemenTalent wordt veel gebruik gemaakt van dit lerend vermogen, bijvoorbeeld bij het aanleren van de route naar het vrijwilligerswerk, Meer info of bestellen, klik hier.

Naast deze opnieuw uitgegeven boeken is er nog een 3e boek met daarin veel aandacht voor DemenTalent. Dit boek heeft als titel Ik heb dementie en bevat 50 openhartieg brieven van mensen met dementie aan lotgenoten. Meerdere deelnemers aan DemenTalent-projecten schreven ook brieven vor dit boek waarin zij onder ander uitleggen wat DemenTalant en betekenisvol actief zijn voor hen betekent. Meer info of bestellen, klik hier

Erik Scherder: uitdagingen zijn goed voor mensen met dementie

In het TV-programma 'Niet zonder ons' worden zes mensen met hersenaandoeningen gevolgd. Drie hiervan hebben dementie. In het TV-programma legt hoogleraar Erik Scherder uit wat er gebeurt in de hersenen. De drie personen met dementie die gevolgd worden gaan in de Amsterdamse wijk De Pijp aan de slag in wijkcentrum CC Amstel, in de geest van DemenTalent. In navolging op dit TV-programma is inmiddels een start gemaakt met DemenTalent in deze wijk. Het ontmoetingscentrum Dementie in deze wijk speelt hier een belangrijke rol in.

Enkele citaten van Erik Scherder uit deze reeks Tv-programma's: “Witte hersenstof is nodig om signalen van het ene hersengebied naar het andere door te geven. Deze witte hersenstof is zeer afhankelijk van doorbloeding. Door lichamelijke en geestelijk actief te zijn wordt doorbloeding verbeterd. Actie zorgt voor betere doorbloeding. Actie is dus precies wat je nodig hebt. De combinatie van cognitieve en lichamelijk inspanning is ideaal.” “Thuis zitten als ‘verloren groep’ stuit mij al jaren tegen de borst; wat jammer dat dat zo is. Een doel in het leven hebben, een bijdrage leveren aan de maatschappij is enorm belangrijk. Veel mensen met dementie en andere hersenaandoeningen kunnen dat ook”.

Erik Scherder is heel enthousiast over DemenTalent: "Uitdagingen, zingeving en actief zijn, zijn belangrijk voor mensen met dementie. DemenTalent brengt dit allemaal." Erik Scherder zit vanaf de start van DemenTalent in 2013 in het Comité van aanbeveling. De uitzendingen van 'Niet zonder ons' zijn terug te kijken via 'Uitzending gemist'.

Vrijwilligers DemenTalent geven gastles op basisschool

Is 'dementie' een geschikt onderwerp voor basisschoolleerlingen? Even was er twijfel bij de Lunettense basisschool 'Op Avontuur' toen een ouder het thema aandroeg als keuzeoptie binnen een serie maatschappijgerichte lessen. Maar het werkte: ''De kinderen waren muisstil''.

Uit Het Stadsblad Utrecht, door Paul Hustinx (3 feb 2020)

Utrecht - Op basisschool Op Avontuur vinden ze het belangrijk dat kinderen oog en hart hebben voor de wereld om hen heen en daarom hebben ze al jaren het project BinnensteBuiten, waarin allerlei actuele maatschappelijke kwesties aan de orde komen, van natuur tot vluchtelingen. In Lunetten zijn bewoners actief voor het landelijke DemenTalent dat een dementievriendelijke maatschappij nastreeft en mensen met dementie ondersteunt in het doen van vrijwilligerswerk.
Een hierbij betrokken ouder bracht het onderwerp in voor het schoolproject. Even was er twijfel, maar al snel vond men het eigenlijk perfect passen bij de schoolfilosofie dat ieder zijn talenten heeft, dus ook mensen met dementie, zegt schooldirecteur Pauline Doornekamp. Ook bij de kinderen viel het direct goed, want er schreven zich er meer voor in dan er plekken waren.

Lees hier het hele artikel. https://www.stadsbladutrecht.nl/nieuws/algemeen/932576/schoolproject-op-avontuur-thema-dementie-raakt-kinderen-

Hoogleraar Droës: DemenTalent werkt

Deze week was het Jaarevent van het Deltaplan Dementie. Openingsspreker was Prof. Dr. Rose-Marie Droës. Zij vertelde over de onderzoeksresultaten van het project Ontmoetingscentra3.0 onder de titel 'Vrijwilligerswerk door mensen met dementie gouden greep'. Droës en haar team volgden jarenlang ontwikkelingen bij 11 Ontmoetingscentra Dementie (OC), waar als extra interventie DemenTalent was toegevoegd. Op onderstaande slide staan de conclusies op hoofdlijnen. 


Gelet op de positieve conclusies, is het streven dat alle 140 ontmoetingscentra Dementie in Nederland de komende jaren ook aan de slag gaan met DemenTalent. Zo worden OC's nog meer onderdeel van de wijk en samenleving en hun dienstverlening breder en beter. Voor de koppeling tussen OC's en DemenTalent is een draaiboek geschreven en worden door Amsterdam UMC en DAZ trainingen voor medewerkers van ontmoetingscentra gegeven. Op 21 januari 2020 start een volgende training.

Niet alleen de koppeling Ontmoetingscentra-DemenTalent is een mooie, ook de koppeling Odensehuizen-DemenTalent past goed, zo werd o.a. op het symposium van 10 jaar Odensehuizen geconcludeerd. DemenTalent en Odensehuizen werken vanuit dezelfde filosofie; hetzelfde 'DNA'. In Rotterdam loopt het eerste project met deze koppeling al in de wijk Alexander en ook in Amsterdam zijn twee van dergelijke projecten in voorbereiding.

Prachtig dit soort koppelingen tussen vernieuwende dagvoorzieningen en DemenTalent. DemenTalent kan echter ook los van dagvoorzieningen gestart worden. Gewoon in een buurt of dorp. Dat kan buurtgebonden, waar mensen met dementie vrijwilliger worden op loop- of fietsafstand van hun werk, of meer rond een thema, zoals groenonderhoud, onderwijs, sport.

DemenTalent vraagt om anders denken en handelen. Weer meer op verantwoorde wijze risico's durven nemen, nieuwe methodieken toepassen om talenten te ontdekken, mensen met dementie weer dienstbaar laten zijn voor anderen. Daarom begeleidt DAZ als landelijk kenniscentrum DemenTalent de start van ieder nieuw DemenTalent-project.

Wil je ook aan de slag in jouw dorp, wijk of gemeente? Zie dan het stappenplan:

Klik hieronder voor de prensentatie van Prof. Dr. Rose-Marie Droë:

 

Pagina's